طرح درس وبودجه بندی سالانه فلسفه و منطق سال سوم 90-89

 

ماه

هفته

جلسه

درس منطق

درس فلسفه

اهداف کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

اول

ج: اول ودوم

درس اول : انسان و تفکر

-------------------

آشنایی دانش آموزان با چگونگی تفکر و علم منطق و قواعد آن

دوم

 

 

 

 

 

 

ج:اول

 

 

ج:دوم

درس دوم : چگونه تعریف می کنیم ؟

 

 

---------------------------

 

 

 

 

درس اول : فلسفه چیست (1)

 

شناخت دانش آموزان از اقسام علم و قواعد و شرایط تعریف

 

 

آشنایی دانش آموزان با معنا و مفهوم فلسفه – مبانی فلسفی علوم طبیعی

سوم

 

ج:اول

 

 

 

ج:دوم

 

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم . ص 13 - 16

 

 

------------------------

 

 

------------------

 

 

ارزشیابی از دروس فلسفه و منطق

 

 

آشنایی دانش آموزان با مفهوم کلی و جزیی و نسبت های چهارگانه

 

 

جهت آگاهی ازمیزان یادگیری وشناخت اشکالات دانش آموزان

چهارم

ج:اول

 

 

ج:دوم

درس سوم : ذاتی و عرضی . ص 16 – 19

 

 

--------------------------

 

 

 

 

 

درس دوم : فلسفه چیست ؟ (2)

 

شناخت دانش آموزان از ذاتی و عرضی و چگونگی تمیزدادن ذاتی و عرضی و تفاوت ذاتی با ذات

 

آشنایی دانش آموزان از رابطه فلسفه با علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان

اول

ج: اول

 

 

ج :دوم

درس چهارم : اقسام ذاتی و عرضی ص 20 - 25

 

----------------------------

 

 

 

فلسفه چیست ؟ (2)

آشنایی دانش آموزان با کلیات پنجگانه (جنس ، نوع ، فصل ، عرض خاص ، عرض عام )

آشنایی دانش آموزان از رابطه فلسفه با علوم انسانی

 

 

دوم

ج:اول

 

 

ج:دوم

ارزشیابی از دروس فلسفه و منطق

 

-------------------------

-------------------

 

 

فلسفه چیست ؟ (3)

 

جهت آگاهی ازمیزان یادگیری وشناخت اشکالات دانش آموزان

 

شناخت دانش آموزان از فلسفه اولی و هستی شناسی و مسائل فلسفه اولی

 

سوم

 

 

ج: اول

 

 

ج: دوم

 

 

درس پنجم : اقسام تعریف

 

 

----------------------------

 

 

 

 

 

ارزشیابی

 

 

آشنایی دانش آموزان با اقسام تعریف ( حد تام ، حد ناقص ، رسم تام ، رسم ناقص )

 

جهت آگاهی ازمیزان یادگیری وشناخت اشکالات دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

ج: اول

 

 

ج :دوم

 

درس ششم : جایگاه قضیه در استدلال

 

-----------------------------

 

 

 

 

آغاز فلسفه

 

آشنایی با قضیه و چگونگی ساخت آن و ساختار قضایا ( حملی – شرطی )

شناخت دانش آموزان از آغز فلسفه و فلاسفه نخستین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

 

 

 

اول

ج: اول

 

 

ج :دوم

درس هفتم : اقسام قضایای حملی و شرطی

 

------------------------

 

 

 

آغاز فلسفه

 

آشنایی با اقسام قضایای حملی

 

 

شناخت دانش آموزان از سوفسطائیان

دوم

 

 

 

 

 

ج: اول

 

 

 

ج : دوم

درس هفتم : اقسام قضایای حملی و شرطی

 

 

--------------------------

--------------------

 

 

 

ارزشیابی

آشنایی دانش آموزان با اقسام قضایای شرطی

 

 

جهت آگاهی ازمیزان یادگیری وشناخت اشکالات دانش آموزان

سوم

ج: اول

 

ج :دوم

حل تمرینات درس هفتم

 

--------------------------

 

 

شهید راه حکمت

رفع اشکال و جمع بندی و حل تمرینات درس

آشنایی با سقراط

 

چهارم

ج : اول 

 

ج : دوم                 

ارزشیابی

 

-------------------------

 

 

شهید راه حکمت

جهت آگاهی ازمیزان یادگیری وشناخت اشکالات دانش آموزان

 

آشنایی با راز دانایی سقراط و دیدگاه های وی

 

دی

 

 

 

 

 

 

بهمن

اول

 

 

ج: اول

 

ج :دوم

مروری بر دروس گذشته

 

---------------------------

 

 

مروری بر دروس گذشته

 

 

یادآوری مطالب گذشته برای شروع درس جدید

 

دوم

ج: اول

 

ج :دوم

درس هشتم : احکام قضایای حملی

----------------------------

------------------------

 

گوهر های اصیل و جاودانه

آشنایی دانش آموزان با احکام قضایای حملی ( احکام و حالت های تقابل )

آشنایی دانش آموزان با افلاطون و نظرات وی در مورد نارسایی حواس

سوم

ج : اول

 

ج: دوم

درس هشتم : احکام قضایای حملی

---------------------------

-----------------------

 

ارزشیابی کتبی

آشنایی دانش آموزان با رابطه عکس ( مستوی و نقیض )

چهارم

ج:اول

 

ج: دوم

درس هشتم : احکام قضایای حملی

 ---------------------------

 

 

گوهر های اصیل و جاودانه

رفع اشکال و جمع بندی

 

آشنایی دانش آموزان با نظریه ی مُثُل افلاطون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

اول

ج: اول

 

 

ج: دوم

حل تمرینات درس هشتم

 

 

---------------------------

 

 

 

گوهر های اصیل و جاودانه

حل تمرینات

 

 

آشنایی دانش آموزان با نظریه ی مُثُل افلاطون

دوم

ج: اول

 

ج :دوم

درس نهم : استدلال ( ترکیب قانون مند قضایا )

----------------------------

 

 

ارزشیابی

آشنایی دانش آموزان با تعریف و ساختار استدلال و اقسام آن

 

 

سوم

ج: اول

 

 

ج :دوم

درس نهم : استدلال ( ترکیب قانون مند قضایا )

 

----------------------------

 

 

 

گوهر های اصیل و جاودانه

 

آشنایی دانش آموزان با قیاس و حل تمرینات درس

رفع اشکال و جمع بندی

چهارم

ج: اول

 

ج : دوم

مرور مطالب گذشته

 

----------------------------

 

 

مرور مطالب گذشته

 

جلسه رفع اشکال

 

 

 

 

 

فروردین

سوم

ج:اول

 

ج :دوم

درس دهم : اقسام قیاس

 

----------------------------

 

 

علت های چهار گانه

 

آشنایی دانش آموزان با قیاس اقترانی و اقسام آن

آشنایی دانش آموزان با ارسطو

چهارم

ج: اول

 

ج :دوم

درس دهم : اقسام قیاس

 

----------------------------

 

 

علت های چهار گانه

آشنایی دانش آموزان با شکل های مختلف قیاس و شرایط انتاج

آشنایی دانش آموزان با علت های چهارگانه از دیدگاه ارسطو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

اول

ج: اول

 

 ج : دوم

درس دهم : اقسام قیاس

 

----------------------------

------------------------

 

ارزشیابی

آشنایی دانش آموزان با چگونگی اثبات منتج بودن برخی از ضروب

جهت آگاهی ازمیزان یادگیری وشناخت اشکالات دانش آموزان

 

دوم

ج: اول

 

ج :دوم

درس یازدهم : ارزش قیاس

 

 

 

 

 

جلسه دوره ای و رفع اشکال

آشنایی دانش آموزان با ارزش قیاس و برخی ایرادات وارد بر منطق و پاسخ آن ها

سوم

ج: اول

 

 ج :دوم

درس دوازدهم : محتوای استدلال ( ماده )

---------------------------

 

 

درس دوازدهم منطق : محتوای استدلال ( ماده )

 

آشنایی دانش آموزان باماده و صورت استدلال

شناخت دانش آموزان از صناعات پنج گانه

چهارم

ج : اول و دوم  

درس سیزدهم : مغالطه

 

شناخت دانش آموزان از مغالطه و حل تمرینات درس

 

 

 

 

 

 

 

گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی راهنمایی ومتوسطه

 

گروه آموزشی درس فلسفه و منطق اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:14  توسط سعید رحمتی |